ณ หอประชุมโรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา (บ.ว)
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
เวลา 18.00 น.